خرید واهداءدستگاه دریل

با حمایت خیرین گرامی 1دستگاه دریل مورد استفاده در اتاق عمل جهت عمل های ارتوپدی خریداری وبه مرکز درمانی لقمان حکیم اهداء گردید.

پرداخت صدقه