۲۰ مهر ۱۳۹۹ زهرا تروند, نویسنده در انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم - صفحه 2 از 2

اخبار تازه

با کمک های خیرین موفق به خریداری یک دستگاه اکسیژن ساز جهت ارائه خدمات بهتر به بیماران