افتتاح کلینیک پیشگری از سرطان سینه در بیمارستان لقمان حکیم با حمایت خیریه بهنام دهشپور

با حمایت خیریه بهنام دهشپوروخیریه بیمارستان کلینیک پیشگیری از سرطان همه روزه در درمانگاه بیمارستان لقمان حکیم افتتاح گردید .بانوان محترم می توانند جهت ویزیت رایگان در این مرکزاز خدمات پیشگیری از سرطان سینه استفاده نمایند .

پرداخت صدقه