مبلغ مورد نیاز : ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز : 2,00۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز : 34۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز : 17,093,160,000,۰۰۰ تومان