اهداف انجمن

صفحه اصلی > اهداف انجمن

تامین تجهیزات فناوری اطلاعات

مبلغ مورد نیاز : ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ مورد نیاز : 2,00۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ مورد نیاز : 34۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ مورد نیاز : 17,093,160,000,۰۰۰ تومان

پرداخت صدقه