از آنجایی که انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم برای هر چه بهتر شدن شرایط بیماران و ارائه خدمات بهتر به این عزیزان تلاش می‌کند از این رو برای تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان به کمک‌های مالی شما خیرین احتیاج دارد.

مبلغ مورد نیاز: 10,245,600,000 تومان

امیدواریم با همیاری شما نیکوکاران عزیز بتوانیم به اهداف انجمن جامع عمل بپوشانیم.

پرداخت صدقه