درباره ما

صفحه اصلی > درباره ما

انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم

داستان از اینجا شروع شد که بیمارستان لقمان حکیم با توجه به اینکه روزانه پذیرای تعداد بسیاری از بیماران نیازمند، بدون همراه، کارتن خواب ، کودکان و زنان بی سرپرست و مسمومیت‌های ناشی از اقدام به خودکشی که نیازمند حمایت‌های اجتماعی و مالی جهت درمان بیماری خویش هستند جهت تامین منابع مالی و مشکلات هزینه‌ای در مراکز درمانی اقدام به تاسیس خیریه بیمارستانی به نام “انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم” بنماییم.

اهداف انجمن

روش اجرایی

رفاقت یعنی از اندوه دوست خود اندوهگین شوی و از شادی و سرورش شادمان گردی

+
کمپین‌های حمایتی
+
کمک به هزینه درمان
+
تامین تجهیزات بیمارستانی​
+
برگزاری بازارچه​

مجوز انجمن

تیره روزان جهان را به چراغی دریاب که پس از مرگ تو را شمع مزاری باشد

پرداخت صدقه