در کار خیر شریک باشید

کیبورد انگلیسی

آدرس دفتر انجمن: تهران – خیابان کارگر جنوبی، خیابان کمالی، کوچه مسجد امام رضا، پلاک ۱۸۰، بیمارستان لقمان حکیم، ساختمان شماره ۱ ، انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم.

تیره روزان جهان را به چراغی دریاب که پس از مرگ تو را شمع مزاری باشد