عملکردهای سالانه

عملکر سالانه 1400

گزارش ذیل عملکرد مالی وتلاش انجمن حمایت از بیماران وبیمارستان لقمان‌حکیم در سال ۱۴۰۰ می باشد که به حضور سروران‌گرامی ایفاد می گردد لازم‌ میدونم از تلاش های مسئولين ‌مرکز جناب آقای دکترامیدوار رضایی وآقای سعدی بنار وکلیه مسئولین که در به انجام رسیدن این اهداف ما را یاری نمودن کمال تشکر وقدردانی را داشته باشیم.

خدمات انجام شده به شرح زیل می باشد:

الف. پرداخت هزینه ای درمانی بیماران‌نیازمندان
ب. ساخت وبازسازی بخش های درمانی
ج. تامین تجهیزات پزشکی وتهیه لوازم مصرفی کادر درمانی

عملکر سالنه خیریه بیمارستان لقمان

عملکر سالنه خیریه بیمارستان لقمان از سال 1400 الی 1402

۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۰۸۵۸۷۵

پرداخت صدقه