با حمایت شما،مدد جویان عزیز توانمند می‌شوند.

انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم

درباره ما

داستان از اینجا شروع شد که بیمارستان لقمان حکیم با توجه به اینکه روزانه پذیرای تعداد بسیاری از بیماران نیازمند، بدون همراه، کارتن خواب ، کودکان و زنان بی سرپرست و مسمومیت‌های ناشی از اقدام به خودکشی که نیازمند حمایت‌های اجتماعی و مالی جهت درمان بیماری خویش هستند جهت تامین منابع مالی و مشکلات هزینه‌ای در مراکز درمانی اقدام به تاسیس خیریه بیمارستانی به نام “انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم” بنماییم.

اهداف انجمن:

انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم

هیچ درختی به خاطر پناه دادن به پرنده‌ها بی بار و برگ نشده است

تکیه گاه باشیم، مهربانی سخت نیست

پرداخت صدقه