اهداء ماشین بیهوشی توسط خیر گرامی

با حمایت وپشتیبانی خیرین از مرکز درمانی لقمان حکیم تعداد ۱ دستگاه ماشین بیهوشی به بخش اتاق عمل مرکز اهداءگردید

پرداخت صدقه