اهدائ20تن اکسیژن مایع جهت درمان بیماران مبتلا به کرونا

با حمایت وپشتیبانی خیرین محترم 20تن اکشیژن مایع جهت درمان بیمارن مبتلا به کرونا به مرکز درمانی لقمان حکیم اهداء گردید.

پرداخت صدقه