۱۲ آذر ۱۳۹۹ اهدایی اقلام حفاظتی پرسنل کادردرمان توسط خیریه نیک گامان جمشید - انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم

اهدایی اقلام حفاظتی پرسنل کادردرمان توسط خیریه نیک گامان جمشید