باهمت خانواده مرحومه دکتر نرگس السادات زاهدی از پزشکان خیر به نام مرکزدرمانی لقمان حکیم مهد کودک مرکز بازسازی ومورد بهره برداری کودکان کادر درمانی وپرسنل قرار گرفت ان شااله در زمره باقیات وصالحات این عزیز از دست رفته قرار گیرد.

پرداخت صدقه