با الطاف الهی وهمت خیر گرامی بخش تغذیه مرکز درمانی لقمان بازسازی وبا کلیه تجهیزات مورد بهره برداری قرار گرفت سپاسگزاریم از همدلی وهمراهی خیر ارجمند

پرداخت صدقه