با حمایت خیرگرامی تجهیزات پزشکی بخش پیشگیری از سرطان گوارش خریداری وجهت بهره برداری بیماران تحویل بخش موردنظرشد. درودبر همت والای نیکواران ارجمند

پرداخت صدقه