با همت خیر گرامی دستگاه GC جهت بهر برداری آزمایشگاه مرکز درمانی لقمان حکیم قرار گرفت وسپاس از همدلی وهمراهی نیکوکار ارجمند

پرداخت صدقه