تجهیزات خریداری شده خیرین جهت اتاق عمل بیمارستان لقمان

پرداخت صدقه