تجهیزات خریداری شده خیرین در ایام کرونا

با همت وپشتیبانی خیرین در ایام کرونا انجمن حمایت از بیماران وبیمارستان لقمان حکیم موفق به تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز جهت راه اندازی بخش های آی سی یو تنفسی جهت درمان بیماران مبتلا به کرونا گردیده است درهمین راستا بخشی از کیت های محافظت شخصی پرسنل کادر درمان نیز خریداری وتحویل بیمارستان لقمان حکیم شد با امید ریش کن شدن ویروس منحوس کرونا

پرداخت صدقه