خریدیک دستگاه سونوگرافی داپلر

در استای تحقق اهداف انجمن حمایت از بیماران وبیمارستان لقمان حکیم و با حمایت وپشتیبانی خیر گرامی یک عدد دستگاه سونوگرافی دپلر رنگی جهت ارائه خدمات مطلوب تر به بیماران مراجعه کننده به این مرکز درمانی خریداری گردید از همدلی وهمراهی خیرین که ما را در تحقق این اهداف انساندوستانه یاری می نمایند کمال سپاسگزاری را داریم

پرداخت صدقه