خرید و اهداء1 دستگاه کرانیتوم توسط خیرین

با حمایت خیرین محترم 1دستگاه کرانیوتوم مورد مصرف در اتاق عمل جهت عمل های مغز خریداری وبه مرکز رمانی لقمان حکیم اهداءگردید.

پرداخت صدقه