۲۰ مهر ۱۳۹۹ فعالیت های خیریه - انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم

اخبار تازه

با کمک های خیرین موفق به خریداری یک دستگاه اکسیژن ساز جهت ارائه خدمات بهتر به بیماران