فعالیت های خیریه

با کمک های خیرین موفق به خریداری یک دستگاه اکسیژن ساز جهت ارائه خدمات بهتر به بیماران

پرداخت صدقه