کمک های خیرین در تامین تجهیزات بیمارستانی

با حمایت وپشتیبانی خیرین گرامی تعدادی از تجهیزات مورد نیاز بیمارستان لقمان حکیم خریداری وبه مرکز اهداء گردید تا بیمارانی که بعلت مشکلات مالی وعدم توانایی در پرداخت هزینه های درمانی در بیمارستان های خصوصی بصورت رورزانه به این مرکز مراجعه می نمایند تا از این خدمات درمانی بهره مند گردند
از خیرین محترم وگرامی بسیار سپاسگزاریم که ما را در نیل به اهداف خداپسندانه وانساندوستانه یاری می نمایند.

پرداخت صدقه