با توجه به قدمت بیمارستان لقمان حکیم بسیاری از بخش‌های درمانی نیاز به بارسازی دارند به همین جهت انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم تصمیم به نوسازی بیمارستان گرفته تا با همت شما خیرین محترم اهداف خود را محقق نماید.

مبلغ مورد نیاز: 19,245,600,000 تومان

امیدواریم با همیاری شما نیکوکاران عزیز بتوانیم به اهداف انجمن جامع عمل بپوشانیم.

پرداخت صدقه