با توجه به قدیمی و فرسوده شدن تجهیزات و امکانات بیمارستان لقمان حکیم برای بروزرسانی و بالا بردن ظرفیت و توان تجهیزات و دستگاه‌ها به کمک‌های مالی شما نیکوکاران عزیز نیاز داریم.

مبلغ مورد نیاز: 17,093,160,000,000 تومان

امیدواریم با همیاری شما نیکوکاران عزیز بتوانیم به اهداف انجمن جامع عمل بپوشانیم.

پرداخت صدقه