با شیوع ویروس کرونا در کشور و درگیر شدن هموطنان عزیزمان با این ویروس انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم تصمیم گرفته تا با تامین هزینه دارو و درمان به نیازمندان یاری برساند.

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000,000 تومان

امیدواریم با همیاری شما نیکوکاران عزیز بتوانیم به اهداف انجمن جامع عمل بپوشانیم.

پرداخت صدقه