با توجه به اینکه بیمارستان لقمان حکیم روزانه پذیرای تعداد بسیاری از بیماران نیازمند می‌باشد انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان لقمان حکیم تصمیم گرفت تا با کمک شما نیکوکاران گرامی هزینه دارو و درمان نیازمندان را تامین کند.

 مبلغ مورد نیاز: 2,000,000,000 تومان

امیدواریم با همیاری شما نیکوکاران عزیز بتوانیم به اهداف انجمن جامع عمل بپوشانیم.

پرداخت صدقه